Algemene voorwaarden

Bij reservering en huur van een ruimte en/of overige faciliteiten van Centrum Soulbalance gaan Huurders akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast geven zij door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming tot verwerking hiervan. Soulbalance voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van Centrum Soulbalance vindt u op de site www.soulbalance.nl.

BEGRIPPEN

1.1 Algemene voorwaarden Centrum Soulbalance in Broek op Langedijk: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n) en/of faciliteiten van Soulbalance, Centrum voor BewustZijn, Gezondheid en Creativiteit

1.2 Soulbalance, gevestigd aan de Vreekesweid 1, 1721PP te Broek op Langedijk.

1.3 Huurder: degene met wie Soulbalance een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: een tussen Soulbalance en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan  Soulbalance toebehorende ruimte(n), gebouwen en faciliteiten.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van  Soulbalance ruimte(n) huurt.

1.6 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, reserveringen via SuperSaas, offertes en aanbiedingen  gedaan en overeengekomen door Soulbalance , in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Soulbalance.

2.3 Soulbalance heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

2.4 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Soulbalance  schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

HUUR

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na het tekenen van een huurovereenkomst op papier, of het reserveren van een datum en tijdstip op het online reserveringssysteem van soulbalance, of een bevestiging per mail aan Soulbalance.

3.2 Soulbalance verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.

3.4 Een reservering betreft de Grote zaal, Kleine zaal, Workshopruimte, Keuken of Behandelruimte en de eventuele bijkomende faciliteiten.

3.5 Huur van de ruimten gaat per dagdeel of dag. Bij uitzondering wordt gehuurd voor een uur. Met uitzondering van de behandelruimte, deze kan gehuurd worden voor 1 uur.

3.6 Aanvangstijd en eindtijd der dagdelen zijn: ochtend 9.00-13.00, middag 13.30-17.30, avond 18.00-22.00. Alleen na overleg kan er afgeweken worden van deze tijden.

3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van het gereserveerde dagdeel.

3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Soulbalance.

3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3.11 Kosten van de huur van de ruimte zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.

3.12 De huidige prijzen voor huur van flexruimtes en faciliteiten worden en zijn op de website www.soulbalance.nl gepubliceerd.

BETALING

4.1 Rekeningen ter zake van de huur van flexruimtes, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum.

4.2 Huurovereenkomsten van vaste huurders zullen per maand vooraf worden gefactureerd. Het bedrag dient per  steeds te worden voldaan voor de eerste dag van de komende maand.

4.3 Alle geoffreerde prijzen mbt de huur van de ruimtes zijn vrij van BTW.

4.4 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse (prijs)wijzigingen. Prijswijzigingen zullen in november van een lopend jaar bekend gemaakt en gaan in per 1 januari van het nieuwe jaar.

 ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN

5.1 Na het tot stand komen van een vaste huurovereenkomst voor langere periode kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk (of per mail) annuleren. Bij het aangaan van een overeenkomst voor langere periode is het mogelijk tot maximaal 8 weken per jaar vakantie in te plannen. Deze zullen dan niet doorberekend worden in de maandfactuur. Deze weken dienen minimaal 4 weken vantevoren per mail bekend te zijn gemaakt aan Soulbalance.

5.2 Indien huurder de reservering van een flexruimte binnen 7 dagen voor de reserveringsdatum annuleert, is huurder aan  Soulbalance  annuleringskosten ten bedrage van 75 % van de huur van de ruimte verschuldigd. Annulering eerder dan 7 dagen voor de reserveringsdatum is kosteloos.

5.3 Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de reservering of huurperiode zullen de huurkosten, de kosten van eventuele catering en faciliteiten alsmede overige gemaakte kosten 100% worden doorberekend.

5.4 Bij reservering van een ruimte minimaal 2 maanden vantevoren, is het niet meer mogelijk de ruimte kosteloos te annuleren. Ten alle tijden wordt 75% van de huurprijs gefactureerd.

GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)

6.1 Huurder dient aanwijzingen van het personeel van Soulbalance ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

6.2 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Soulbalance.

6.3 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.

6.4 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Daartoe kunnen de beschikbare (schoonmaak)materialen gebruikt worden, welke aanwezig zijn in het ketelhok tegenover het toilet in de grote hal. Bij het in gebreke blijven van het naar behoren achterlaten van de ruimte, zullen kosten in rekening worden gebracht.

6.5 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van Soulbalance te worden gemeld.

6.6 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade  te voorkomen.

6.7 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 6.6 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Soulbalance te melden en te vergoeden.

6.8 Soulbalance heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

6.9 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door Soulbalance schriftelijk toestemming is verleend.

6.10 Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.

6.11 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die Soulbalance noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n). Er dient ten alle tijde rekening te worden gehouden met andere huurders. In de grote gang is het verzoek om zachtjes te praten en geen hakken te dragen.

6.12 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurders te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

6.13 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).

6.14 De Grote en Kleine zaal zal waar mogelijk betreden worden zonder buitenschoenen.

CATERING EN GEBRUIK VAN FACILITEITEN

7.1 Bij gebruik van de flexruimtes zijn de kosten voor koffie en thee voor de huurder. Prijzen zijn te vinden in de prijslijst op www.soulbalance.nl

7.2 Gebruik van Flipover, beamer en projectiescherm zijn voor kosten van de huurder.

7.3 Tafels, stoelen, matjes en dergelijke dienen door huurders  zelf te worden klaargezet.

7.4 Eventueel gereserveerde flipover, beamer en projectiescherm worden door het personeel van Soulbalance klaargezet.

 

TECHNISCHE FACILITEITEN

8.1 Er is wifi beschikbaar in de ruimtes. Wachtwoorden voor verschillende netwerken hangen in de keuken.

8.2 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van Soulbalance.

8.3 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

ALGEMEEN

9.1 Soulbalance is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

9.2 Soulbalance draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

9.3 Soulbalance behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Soulbalance aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

9.4 Soulbalance is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van Soulbalance.

9.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart  Soulbalance geheel ter zake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van Soulbalance ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.

9.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van Soulbalance te dulden.

9.7 Soulbalance zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.

9.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enigerlei wijze schade toebrengen aan Centrum Soulbalance.

9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Soulbalance zullen op de huurder worden verhaald.

OVERMACHT

10.1 Soulbalance is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Soulbalancel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Soulbalance behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Soulbalance gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Soulbalance bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5  Soulbalance aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.

10.6 Soulbalance is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van de huur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

 

Contact

Heb je interesse in het huren van een ruimte? Wil je meer informatie over een evenement? Of heb je een andere vraag?
Schroom niet om een berichtje te sturen!